Որոնում

Փ

Փակ դռները շարունակ ուշ ժամին ........233
Փառաբանություններ, օվսաննաներ ....644
Փառաբանությամբ երգենք մեր Թագավորին.628
Փառաբանում եմ Քեզ, իմ Արարիչ ..........507
Փառավորյալ Աստվածորդի .......................81
Փառաբանյալ Հայր մեր Աստված ...........989
Փառք, ալելուա, ամեն. ծնվեց Հիսուս......883
Փառք Աստծուն, Շնորհաց աղբյուրին....628
Փառք տվեք ժողովուրդներ ......................924
Փառք ենք մենք տալիս Քեզ. ....................433
Փառք Քեզ Տեր փրկության համար ........916
Փառք և գոհություն, երկրպագություն...925
Փառք և պատիվ ու զորություն ...............572
Փառք է քայլել Անոր հետ ...........................74
Փառք ըլլա Աստծոյ ....................................207
Փառք ու պատիվ Քեզ ................................345
Փառք Քեզ, իմ Տեր, ամենուրեք. ..............364
Փառք Քեզ, ով Տեր ......................................443
Փառք Քեզ, Տեր Աստված մեր. .................241
Փառք, գոհություն.......................................515
Փառք և գոհություն ...................................767
Փառք տվեք ժողովուրդներ .....................924
Փառքն ու պատիվը Աստծուն վայել են.399
Փարվեմ Քո կրծքին, Տեր Հիսուս ............161
Փափագում ենք թռչել երկինք ................990
Փեսան գալիս է, պատրաստվի՛ր ...........205
Փոթորիկ է իմ հոգում ................................837
Փորձանքներու մեջ անհամար ...............60
Փորձություններ ամեն վայրկյան ...........7
Փոքր կաթիլները .......................................143
Փոքրիկ քաղաք Բեթլէհէմի. ....................656
Փչեց մեղմ զեփյուռն .................................275
Փրկիչ, գիտեիր հոգուս հույզերը ............125
Փրկիչ Հիսուս, սերդ ցուցուր ...................438
Փրկի՜չ սիրելի, երբ ինձ մոտեցար .........375
Փրկիչը սեղան կկազմե .............................50
Փրկիչն Իր սերը թողեց իմ սրտում ........518
Փրկության ենք մենք կանչված .............485
Փրկությունը մեր Աստծունն է ................419
Փրկչին եկեք, ոհ, մի ուշանաք ..................56
Փրկչիդ բազուկներուն մեջ .......................84
Փրկչիս խաչին ներքևը ............................478