Որոնում

Ո

Ո՜հ, այն գիշեր Գեթսեմանում.............38
Ո՜հ, անցան հին օրերը չար................327
Ո՜հ, թե սուրբ ըլլամ ես..........................71
Ո՜հ, իմ եղբայր, նայի՛ր, տես սարը...721
Ո՜հ, չկա մեկը տիեզերքում................102
Ո՜հ, Տեր իմ, կուզեմ..............................981
Ոհ, պայծառ ու գեղեցիկ օր Տերունի 92
Ողորմե ինձ, ողորմե ինձ ....................110
Ողորմիր ինձ .........................................884
Ողորմիր ինձ, ով Աստված..................730
Ողջ տիեզերքում չկա այլ Աստված...455
Ողջույն, ողջույն Էմմանուելին..........450
Ողջ փառքը, պատիվը, մեծությունը..967
Ոչ պատվի ու փառքի.............................2
Ոսկի փողերն թող գոռան....................636
Ո՞վ հավատաց արդյոք մեր այն լուրին 758
Ո՛վ անպտուղ երկիր, չոր,....................701
Ո՜վ սուրբ Աստված, երկնքի Տեր........501
Ո՜վ Արարիչ հզոր .................................108
Ո՜վ բարերար, Փրկիչ Աստված ..........120
Ո՜վ փառավոր, բարձրյալ Աստված...770
Ո՜վ Դու` Բարի Հովիվ, մեզ մոտ ե՛կ...323
Ո՛վ դուք ծարավներ, եկեք ջրի մոտ..512
Ո՜վ Եհովա, Աստված մեր Հայր...........114
Ո՞վ է, որ մեզ միշտ հսկում է................517
Ո՞վ է մանուկը, որ կնիրհե....................913
Ո՜վ իմ Աստված կանչում եմ Քեզ........849
Ով իմ Արարիչ երկրի, երկնքի..............654
Ով իմ բարեկամ......................................134
Ով իմ եղբայր, նայիր, տես սարը Գողգոթա..721
Ով իմ Հիսուս, Քեզ սիրում եմ...............726
Ով Հիսուս, մեր Տեր, մենք տեսնում ենք...985
Ով եմ ես, որ երգեմ.................................787
Ով խաչյալ Փրկիչ Քրիստոս.................227
Ով կա Քեզանից զորավոր....................733
Ով Հայր երկնային, Աստված ճշմարիտ.173
Ով Հայր երկնավոր, նայէ գահէդ վերին 650
Ով հավատարիմ, իմաստուն ծառա....244
Ով Հիսուս, Դու մեծ սիրո աղբյուր .......253
Ով Հիսուս, ինձ մոտ արի ........................67
Ով հոգվույս սիրող Քրիստոս ................11
Ով մեծ Աստված .......................................5
Ով մեղավոր, վերև նայիր ......................559
Ով որ ուզում է երկինք բարձրանալ ....214
Ով պարտիզպան .....................................144
Ով Սուրբ Աստված, այս զույգը տես.....406
Ով Սուրբ Արարիչ, Քո եկեղեցում .........257
Ով սուրբ Գլուխ, ինչու ես .......................95
Ով Սուրբ Հոգի, լույս երկնային .............405
Ով տառապանաց աշխարհը .................87
Ով իմ Տեր Աստված, Դու շատ մեծ ես....940
Ով Տեր Աստված, միշտ եղիր մեզ...........415
Ով Տէր, լսէ ձայնն աղօթքիս ...................322
Ով Տեր Հիսուս, ես Քեզ տեսա .................155
Ով Տեր Հիսուս, խաչվեցիր ......................454
Ով Տեր Հիսուս, Քեզ եմ կանչում ............748
Ով Տեր ողորմության ...............................471
Ով Տեր, ով Տեր Հիսուս .............................578
Ով Տեր, պահե սիրտս օրէ օր ..................21
Ով Տեր, Քեզ հուսացի ...............................683
Ով Տեր, Քո Անվամբ տուր մեզ ...............452
Ով Տեր, Քո Խոսքը ճրագ է .......................182
Ով Տեր, Քո Խոսքով մեզ ստեղծեցիր......326
Ո՞վ ունեմ երկնքի մեջ ..............................514
Ով Փրկիչս, օրն իջած է ..............................51
Ով Քրիստոս, լույս աշխարհի .................520
Որդին Աստծո իջավ, մարդացավ ..........678
Որդիս, քեզ երկար եմ սպասել ...............185
Որդյակ, գնա՛ այգիս գործե ....................384
Որոշել եմ Հիսուսին հետևել ....................262
Որտեղ ես թափառում, դժբախտ որդի..256
Որո՞ւ երթամ, Տեր ......................................717
Որքան գեղեցիկ ու բարի է ......................696
Որքան գեղեցիկ են այսօր .......................394
Որքան կուզեմ, օրհնյալ Տեր իմ .............472
Որքան հաճախ Քո Հոգին ........................775
Որքան որ կուզես լարված ուժերով.......170