Որոնում

Լ, Խ

Լ
Լայնածավալ այս աշխարհում........354
Լույս է տալիս կյանքին մեր...............31
Լույսը ձեռքիդ առաջ գնա՛................146
Լույս, լույս, լույս .................................786
Լույսի ճառագայթ ճախրեց ..............951
Լույսիդ առջև հանցագործ եմ .........122
Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր ...................378
Լուսո բլրան վրա կանգնած .............22
Լսեցէք, կերգեն հրեշտակք ..............635
Լսեք, ով մարդիկ, մի փափագ..........704

Խ
Խաղաղություն Երուսաղեմին........734
Խաչեալ Յիսուս, Խաչիդ առջին .....649
Խաչը ուսին գնում էր Նա ................575
Խաչի ճամբան սկսվում է................544
Խաչի վրա վերջին անգամ...............27
Խաչն է միշտ անսասան .................404
Խավար գիշեր է .................................955
Խավար կյանքում այս աշխարհի..490
Խավարից Տերն ինձ կանչեց ..........341
Խոնարհվել եմ Քո գահի առջև .......607
Խոնարհվում եմ ես. ..........................946
Խոստացյալ Սուրբ Հոգի ..................304
Խոսքերդ վառ լույս են իմ ճամբին 343
Խորհուրդ խորին ..............................639
Խորհրդավոր է այս հանդես ............6
Խռովել ու մոլորվել է գառնուկը.....176