Որոնում

120

1. Ով բարերար, Փրկիչ Աստուած,
Քեզ կանչեցի խորունկ տեղեն,
Տեր, աղօթքիս ձայնին լսէ
Եւ աղաղակս մտիկ ըրէ։

2. Եւ Տէր Փրկիչ, թէ որ յիշես
Մեր չարութիւնն ու մեղք սեպես,
Տէր, ո՞վ կրնայ առջիդ կենալ
Եւ փրկութիւն Քեզմէ յուսալ։

3. Բայց թողութիւն Քովդ է լեցուն
Պատրաստուած՝ ամէն մարդուն,
Որպէսզի ան Քեզմէ վախնայ,
Ամէն բարիք Քեզմէ յուսայ։

4. Ես միշտ Տէրոջս կը սպասեմ,
Իմ սիրտս Անոր կը նուիրեմ,
Անոր խօսքին միշտ կը յուսամ,
Քանզի Անով կեանք կունենամ։

5. Ամէն մարդ թող Տէրոջ յուսայ,
Զի փրկուիլն Անկէ կուգայ,
Ան զԻսրայելն պիտի փրկէ
Ամէն մեղքէ ու տանջանքէ։