Որոնում

145

1. Ամենօրյա Իր լույսին հետ,
Ծագող պայծառ արևուն հետ,
Աստված Իր սերը մեզ կհայտնե
Ու փրկության կհրավիրե։
     Լայն բա՛ց սիրտդ շնորհքին առջև,
     Որ ներսիդիդ ծագի արև։

2. Ամենօրյա օդի նման,
Կարեկցությամբ մը աննման,
Իր կենարար շնորհքով վսեմ
Կողողե մեզ ջինջ երկնքեն։
     Լայն բա՛ց սիրտդ խոսքին առջև,
     Որ մաքրվի ամեն բան սև։

3. Արագավազ ջուրերուն հետ,
Խռովահույզ օրերուն մեջ
Շնորհաց աղբյուր պիտի հոսի
Բարձր խաչեն Գողգոթայի։
     Լայն բա՛ց սիրտդ խաչին ներքև,
     Որ ստանաս դուն Իր պարգև։