Որոնում

145

1. Ամենօրյա Իր լույսին հետ,
Ծագող պայծառ արևուն հետ,
Աստված Իր սերն մեզ կհայտնե
Ու փրկության կհրավիրե։

Լայն բաց սիրտդ շնորհքին առջև,
Որ ներսիդիդ ծագի արև։

2. Ամենօրյա օդի նման,
Կարեկցությամբ մը աննման,
Իր կենարար շնորհքով վսեմ
Կողողե մեզ ջինջ երկնքեն։

Լայն բաց սիրտդ խոսքին առջև,
Որ մաքրվի ամեն բան սև։

3. Արագավազ ջուրերուն հետ,
Խռովահույզ օրերուն մեջ
Շնորհաց աղբյուր պիտի հոսի
Բարձր խաչեն Գողգոթայի։

Լայն բաց սիրտդ խաչին ներքև,
Որ ստանաս դու Իր պարգև։