Որոնում

240

Քրիստոս ի մեջ մեր յայտնեցավ,
Որ Էնն Աստված՝ աստ բազմեցավ.
Խաղաղութեան ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղև,
Համբոյրս յօդ լըրման տվավ։
Թշնամութիունն հեռացավ,
Սէրն յընդհանուրս սփռեցավ.
Արդ պաշտօնեայք, բարձեալ զձայն,
Տուք օրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական Աստուածութեանն,
Որում սրովբէքն են սրբաբան։

(Քրիստոսը  մեր  մեջ  հայտնվեց,
Որպես  Աստված  այստեղ  բազմեց.
Խաղաղության  ձայնը  հնչեց,
Սուրբ  ողջույնի  հրաման  տվեց.
Եկեղեցին  մեկ  ան ձ դարձավ,
Համբույրով  օդը  հագեցավ:
Թշնամությունը  հեռացավ,
Սերն  ամենքի  մեջ  սփռվեց:
Հիմա,  ծառայողներ,  ձայն վերցրեք,
Միաբերան  օրհնեցեք
Միասնական  Աստվածությանը,
Որ  անում են  նաև  սրբաբան  հրեշտակները: