Որոնում

242

Մարմին Տէրունական
Եվ արիւն Փրկչական,
Կայ առաջի երկնային
Զօրությունքն յաներևույթս,
Երգեն և ասեն անհանգիստ
Բարբառով՝ սուրբ, սուրբ, սուրբ
Տեր Զօրութեանց։
 
(Տերունական  Մարմինը
Եվ  փրկիչ  Արյունը
Երկնային աներևույթ
Զորությունների առջև
Երգում  և  ասում   են
Առանց հանգիստ  առնելու`
Սուրբ,  սուրբ , սուրբ
Զորությունների  Տեր:)