Որոնում

242

      Էլմ. շար. 15
Մարմին Տէրունական
Եվ արիւն Փրկչական
Կայ առաջի. երկնային
Զօրութիւնքն յաներևոյթս,
Երգեն և ասեն անհանգիստ
Բարբառով՝ սուրբ, սուրբ, սուրբ
Տեր Զօրութեանց։
       (Տերունական Մարմինն
       Ու Փրկչի Արյունը մեր առջև են.
       Երկնային աներևույթ
       Զորությունները
       Երգում և ասում են
       Առանց հանգիստ առնելու`
       Սուրբ, սուրբ, սուրբ
       Զորությունների Տեր)։