Որոնում

371

     ՀԵ 7, Էլմ. 10 շար. 
Սուրբ, սուրբ, սուրբ
Տեր զորութեանց,
Լի են երկինք և երկիր
Փառոք Քո:
Օրհնութիւն ի բարձունս
Օրհնեալ, որ եկիր
Եվ գալոցդ ես անվամբ Տեառն,
Օվսաննա ի բարձունս։
     (Սուրբ, սուրբ, սուրբ
     Զորությունների Տեր,
     Երկինքն ու երկիրը
     Լի են Քո փառքով,
     Օրհնություն բարձունքներում:
     Օրհնյալ, որ եկար
     Եվ գալու ես Տիրոջ անունով,
     Օվսաննա բարձունքներում):