Որոնում

537

1. Առաւօտ լուսոյ
Արեգակն արդար
Առ իս լոյս ծագեա։

2. Բղխումն ի Հօրէ,
Բղխեա ի հոգւոյս
Բան՝ Քեզ ի հաճոյս։

3. Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գտող զիս արա՛։

4. Դուռն ողորմութեան
Դաւանողիս բա՛ց,
Դասեցո՛ վերնոցն։

5. Երրեակ միութիւն՝
Եղելոց խնամող
Եւ ինձ ողորմեա։

6. Զարթի՛ր, Տէր, յօգնել.
Զարթո՛ ըզթմրեալս՝
Զուարթնոց նմանել։

7. Է Հայր անսկիզբն,
Էակից Որդի,
Է միշտ Սուրբ Հոգի։

8. Ընկա՛լ զիս գթած,
Ընկա՛լ ողորմած,
Ընկա՛լ մարդասեր։ (Աստված)

9. Սէր անուն Յիսուս,
Սիրով Քով ճմլեա՛
Սիրտ իմ քարեղեն։

10. Վասն գթութեան,
Վասն ողորմութեան
Վերստին կեցո՛։

11. Փրկիչ բոլորից,
Փութա՛ զիս փրկել
Փորձութեանց մեղաց։

12. Քաւիչ յանցանաց,
Քաւեա՛ զօրհնաբանս
Քեզ երգել զփառս։

(1.Առավոտ ,  լույսին
Արդար  արեգակը
Ինձ  համար  լույս  ծագեցրեց:

2.Հորիցս  բխող,
Բխիր  իմ  հոգուց
Քեզ  համար  հաճելի  խոսքեր:

3.Դու`Գանձ  ողորմության,
Ծածկված  գանձերիդ
Գտնողն  արա  ինձ:

4.Ողորմության Դուռ,
Բացիր  դավանողիս  համար,
Դասիր  վերինների  կարգին:

5.Եռյակ  Միություն`
Եղողներին  հոգացող,
Ողորմիր  և  ինձ:

6.Զարթնեցրու, Տեր, հոգնածներին,
Զարթնեցրու  թմրածներին`
Հրեշտակներին  նմանվելու:

7.Հայրն  անսկիզբ  է ,
Նույնպես  և  Որդին,
Հավիտենական  է  և Սուրբ  Հոգին:

8.Ընդունիր  ինձ,  գթած,
Ընդունիր,  ողորմած,
Ընդունիր,  մարդասեր: (Աստված)

9.Սեր  անվամբ  Քրիստոս,
Քո  սիրով  փշրիր
Սիրտն  իմ  քարեղեն:

10.Հանուն  գթության,
Հանուն  ողորմության,
Պահպանիր  ինձ:

11.Փրկիչ  ամենքի,
Շտապիր  ինձ  փրկել
Մեղքերի  փորձությունից:

12.Մեղքերի  քավող,
Քավիր,  օրհնաբանեմ `
Քո  փառքը  երգելով:)