Որոնում

538

     Էլմ. 20, շար.  (Եկմալյան, Կոմիտաս պատարագից) 
Գովեա՛, Երուսաղեմ, զՏեր։
Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց, ալէլուիա։
Եկայք ժողովուրդք, երգեցեք Տեառն, ալէլուիա։
Փառք Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ
Այժմ և միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն։
Յարուցելոյն ի մեռելոց, ալէլուիա,
Որ զաշխարհ լուսաւորեաց, ալէլուիա։ 

(Գովի՛ր, Երուսաղեմ, Տիրոջը:
Հարություն առավ Հիսուսն, ալելուիա՜:
Եկե՛ք, ժողովուրդնե՛ր, երգեցե՛ք Տիրոջն, ալելուիա՜:
Փառք Հորն ու Որդուն և Սուրբ Հոգուն
Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն:
Հարություն Առածին, ալելուիա,
Որ աշխարհը լուսավորեց, ալելուիա՜)։