Որոնում

538

Գովեա, Երուսաղեմ, զՏեր։
Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց, ալէլուիա։
Եկայք ժողովուրդք, երգեցեք Տեառն, ալէլուիա։
Փառք Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ
Այժմ և միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն։
Յարուցելոյն ի մեռելոց, ալէլուիա,
Որ զաշխարհ լուսաւորեաց, ալէլուիա։

   (Գովիր, Երուսաղեմ, Տիրոջը:
   Հարություն  առավ  Հիսուսն, ալելուիա:
   Եկեք , ժողովուրդներ, երգեցեք  Տիրոջն, ալելուիա:
   Փառք  Հորն  ու Որդուն  և Սուրբ Հոգուն
   Այժմ  և  միշտ  և  հավիտյանս  հավիտենից, ամեն:
   Հարություն  Առածին,  ալելուիա,
   Ով  աշխարհը  լուսավորեց, ալելուիա:)