Որոնում

58

1. Ապահով Տերն մեզ պահեց
Այս շաբաթ ալ մահվանե
Եվ այսօր մեզ հոս ժողվեց,
Որ շնորհք խնդրենք Իրմե։
Ի՜նչ հաճոյ է կիրակին,
Է նման Երկնաւորին։       

2. Քու շնորհքդ, Տեր, խնդրենք
Սիրելի Փրկչին ձեռքով,
Լուսափայլ երեսդ տեսնենք,
Մեր մեղքերն քավվին Քեզմով։
Թող աշխարհ անհայտ ըլլա,
Եվ Քու փառքդ երեւնայ։

3. Տեր,մենք Քեզ փառաբանենք
Եվ ներկայությունդ զգանք:
Միշտ Քու փառքդ մենք տեսնենք,
Երբ մեկտեղ տաճարդ կուգանք։
Համն առնել տուր, Տեր, մեզի,
Յաւիտենական ճաշի։

4. Քարոզուած ճշմարտությունն
Մեղաւորն թող ազատէ,
Սիրողներն զարդարութիւն
Եվ սուրբերն մըխիթարէ։
Թող ամեն մեկ կիրակի
Պատրաստէ մեզ երկինքի։