Որոնում

635

1.Լսեցէք, կերգեն հրեշտակք.
<<Նորածին արքային փառք>>:
Մեզ բերավ խաղաղութիւն,
Աստուծոյ հետ հաշտութիւն:
Ով ազգեր, դուք ցնծագին
Միացէք զուարթնոց խումբին,
Հռչակեցէք երգն վսեմ.
<<Ծնաւ Քրիստոս ի Բեթլէհէմ>>:
Լսեցէք, կերգեն հրեշտակք.
<<Նորածին Արքային փառք>>:
             
2.Բանն զոր երկինք պաշտէր,
Որ յավիտենից էր Տեր:
Ժամանակն երբ լրացաւ,
Մի խոնարհ կոյսէ ծնաւ:
            Ծածկելով աստվածություն
            Մեջ մարմնոյն տկար մարդուն`
            Հաճեցավ աշխարհ իջնել
            Տէրն մեր, Էմմանուէլ:
            Լսեցէք, կերգեն հրեշտակք.
            <<Նորածին Արքային փառք>>:

3. Փառք իշխան խաղաղութեան,
Փառք արև արդարութեան,
Լոյս բերաւ կեանք ամէնուն,
Թևերուն վրայ բժշկութիւն:
            Նա թողուց փառքն երկնային,
            Որ  մարդիկ ալ չմեռնին,
            Ծնաւ, որ մարդը բարձրանայ
            Ու երկնից ժառանգ ըլլայ:
            Լսեցէք, կերգեն հրեշտակք.
            <<Նորածին Արքային փառք>>: