Որոնում

641

1.Ուրախ լեր, սուրբ եկեղեցի,
Քանզի Քրիստոս Արքայն երկնից
Այսօր պսակեաց ըզ քեզ խաչիւն իւրով,
Եւ զարդարեաց զամուրըս քո
Սքանչելի փառօք ի իւրովք:

2.Խնդա յոյժ դուստր Սիովնի,
Քանզի երկիրս երկինք եղեւ,
Այսօր պսակեաց վերստին քո նորոգմամբ
Եւ թագաւորն երկնաւոր
Հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:

3. Ընդ դասս երկնաւոր զօրաց,
Վերառեալ տօնեմք Քեզ այսօր զանդադար
փառատրութիւնս.
Ուրախ լեր, հարսն անարատ,
Անքննին քո խորհրդով:               

(1.Ուրախ եղիր, սուրբ եկեղեցի,
Քանզի Քրիստոս Արքան երկնքից
Այսօր պսակեց քեզ Իր խաչով
Եվ զարդարեց կառույցը քո
Իր սքանչելի փառքով:

2. Շատ ուրախացիր, դուստր Սիոնի,
Քանզի երկիրն երկինք դարձավ,
Այսօր պսակվեց վերստին
Քո նորոգվելով,
Եվ երկնային Թագավորը
Հաճեց բնակվել քո մեջ:

3.Երկնավոր զորքերի շարքում,
Բարձրանալով տոնում ենք` Քեզ
Այսօր անդադար փառաբանություն.
Քո անքննելի խորհրդով ուրախ եղիր,
Անարատ հարս:)