Որոնում

653

1.Այս է այն օրն, զոր Տէրն օրհնեց,
Երկինքը թող ցնծայ,
Այս օրն Իրեն սեպհականեց,
Երկիրն ուրախանայ:

2.Այս օր մեր Տէրն սատանային
Յաղթեց, երբոր յարեաւ.
Ննջեցելոց երախայրին
Գերեզմանէն ելաւ:

3.Այս օր սուրբերն կը ժողվուին,
Որ զինք սիրով յիշեն.
Իրենց Փրկչովը կը զմայլին,
Իր փառքը կը յայտնեն:

4.Ահա մեզ օրհնելու կուգայ
Մեծ Դաւիթի Որդին.
Յիսուս, ողջո՜յն քեզ, ովսաննա՜
Օծեալ Թագաւորին: