Որոնում

984

1. Փառաբանյալ Հայր մեր Աստված,
Հիսուս Որդի ու Սուրբ Հոգի,
Տիեզերքի մեկ Արարիչ
Ամենայն Տեր, հզոր Փրկիչ:

    Խոնարհվում եմ Քո զորության,
    Քո բարության, խղճի առաջ:

2. Ողորմի՛ր, Տե՛ր, բազմամեղիս,
Հանդիմանի՛ր, շտկի՛ր, ուղղի՛ր,
Մեղանչել եմ, մեղա՜, մեղա՜,
Ուխտդ ամուր, հաստատ արա՛:

3. Անոխակալ Տեր երկնային,
Գթած աչքով մարդուն նայի՛ր,
Սրբի՛ր նրա մեղքերը հին,
Ու միշտ կանխի՛ր մեղքերը նոր: